MR / GMR-SO

 
GMR-SO De Sprong/Mulock Houwer

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een wiskundemethode, over huiswerkbegeleiding of de klassenindeling. Deze beslissingen worden op locaatieniveau genomen door een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. De directie geeft leiding in overleg met de MR (medezeggenschapsraad) van een school.

De Sprong Maarsbergen heeft een Deelraad (DMR). Hetzelfde geldt voor de locaties van Mulock Houwer (Fornhese, De Rietschans, De Tinne, Mulock 2000). Voor beslissingen op locatieniveau is de DMR verantwoordelijk. Voor beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, dus alle locaties van Mulock Houwer en De Sprong samen, zoals bijvoorbeeld verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school of verandering in de organisatiestructuur, is er een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad) actief.

De GMR-SO van De Sprong/Mulock Houwer behartigt de belangen van de scholen voor speciaal onderwijs binnen de Onderwijsgroep Amersfoort (OA) . De overige scholen binnen de OA verzorgen regulier voortgezet onderwijs en hebben eigen MR-en en een eigen GMR.

Onze GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die álle scholen binnen het speciaal onderwijs in de OA aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen.

Te denken valt aan:
• Instemming op het gebied van: onderwijskundige doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan; beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en veiligheid;
• Adviesbevoegdheden met betrekking tot: de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud; taakbeleid etc.
De GMR heeft een eigen GMR-reglement en een huishoudelijk reglement.


Klik hier voor het GMR-reglement

Klik hier voor het huishoudelijke reglement van de GMR

Klik hier voor het jaarverslag GMR-SO 2015-2016

Klik hier voor het jaarverslag Deelraden-SO 2013-2014

In de GMR hebben 12 mensen zitting: 6 personen namens de personeelsgeleding en 6 ouder-/leerlingleden. De personeelsgeleding heeft op dit moment 1 vacature. De oudergeleding heeft momenteel 2 vacatures. Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de GMR, neem dan contact op met secretariaat.gmr.so@gmail.com. U kunt ook een vrijblijvend als toehoorder naar een vergadering komen om te kijken hoe het er bij ons aan toegaat.

Namens de GMR wordt op dit moment vertegenwoordigd door :

namens de personeelsgeleding:
Anco Bloemendal (Maarsbergen)
Roel Clemens (M2000)
Hans Dibbets (M2000)
Maarten van Haaren (De Tinne)
Leon van Zetten (Rietschans)

Namens de oudergeleding:
Wilma van Appeldoorn (Maarsbergen)
Nico Berghuis (interim-voorzitter, De Tinne)
Stephan Pas (Maarsbergen)
Rebecca van Sluis (De Tinne)
Susan Verkuil (Fornhese)

De GMR is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Titia van Alphen: gmr-vso@onderwijsgroepamersfoort.nl

Laatste Nieuws

24-11-2017 | Locatie: De Tinne
Deze website is verouderd en wordt niet meer bijgewerkt. De juiste informatie kunt u vinden op www.axiacollege.nl

Foto's vanuit onze locaties

Wij kijken naar de goede dingen van ieder kind en werken altijd vanuit een positieve insteek.

Sluiten

Hier wordt gebouwd aan een nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs!

Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs zijn binnenkort van harte welkom op de vernieuwde vso-school van de Onderwijsgroep Amersfoort. Met ingang van 1 augustus 2017 brengen wij alle kennis en ervaring van Mulock 2000, De Tinne en Fornhese bij elkaar in één nieuwe school met drie afdelingen: een afdeling voor vmbo-b, vmbo-k en Arbeid en de onder- en bovenbouw van vmbo-t, havo en vwo.

Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met de Dienst Speciaal Onderwijs via info@dienstspeciaalonderwijs.nl of 033 – 461 99 42.

Meer informatie vindt u tijdelijk nog via